Over ons


                                   

Over MARONED, belevingsonderzoek en projectontwikkeling

 

 

Wat is MARONED:

 

Een bureau dat in 2000 is opgericht.

 

De mensen die het bureau vormen:

Mohamed Bouimj en Nel ten Boden

 

Doel: 

Participatiebevordering van groepen die met achterstand kampen en nog onvoldoende aansluiting hebben bij de samenleving.

 

Hoe:

Met onze werkwijze komen we makkelijk in contact met groepen over wiens vragen en behoeften nog weinig bekend is bij de overheid, instanties en aanbieders van zorg en welzijn.   

 

We maken met ( activerend) belevingsonderzoek de leefwereld zichtbaar van groepen met grote afstand tot regelgeving en aanbod en stimuleren met onze projecten actief burgerschap.

 

We voeren zelf uit en kunnen wanneer nodig daarbij terugvallen op een uitgebreid netwerk van door ons getrainde en goed opgeleide personen uit verschillende herkomstgroepen.  

 

MARONED is leerbedrijf, we bieden jonge mensen in opleiding de kans op een stageplek

 

Opdrachtgevers:

Voornamelijk gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn en woningbouwcorporaties

 

Belevingsonderzoek, hoe pakken we het aan?

 

In overleg met opdrachtgevers worden thema’s waarop bevraagd wordt en het beoogde bereik vastgesteld. Bevindingen worden in een goed leesbaar rapport aangeleverd, waarbij rekening wordt gehouden met de privacywetgeving

 

In de communicatie wordt rekening gehouden met culturele verschillen en wanneer nodig wordt in de eigen taal geinterviewd. We zijn present op plekken waar de doekgroep zich bevindt. Veelal wordt contact gelegd in de buitenruimte of in openbare gelegenheden. We zijn toegankelijk en vertrouwenwekkend en komen daarmee tot een groot bereik.

 

Een onderzoek kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel zijn van een activeringscampagne of aanleiding zijn voor een ( al dan niet door ons ontwikkeld) vervolproject.

 

Er zijn inmiddels circa 45 grote en kleine onderzoeken uitgevoerd.

 

Enkele voorbeelden;

 

In de 7 wijken van het gebied Feijenoord in Rotterdam werd met ruim 1100 jongerern gesproken over hun gebruik en waardering van het aanbod van het  jongerenwerk. 

 

In de wijk Bloemhof werd de veiligheidsbeleving van een groot aantal bewoners en ondernemers in kaart gebracht. We waren daarvoor gedurende een half jaar dagelijks met een team op straat in een periode waarin deze wijk te kampen had met veel overlast en criminaliteit. Waarbij de mogelijkheden van het anoniem melden onder de aandacht werd gebracht.  

 

Voor zorgverzekeraar Menzis spraken we met allochtone bewoners uit een tweetal Haagse wijken over de communicatie en het aanbos van de verzekeraar. 

 

Recent uitgevoerd:

 

Een tweetal belevingsonderzoeken in de Rotterdamse wijk Middelland onder bewoners in de omgeving van het Joh. De Vouplein en in het Oostervantgebied waar aan herstructurering wordt gedacht. .

 

In het Oude Westen van Rotterdam spraken we in opdracht van ouderenorganisatie Spirit 55+ met allochtone ouderen over hoe zij wonen, aan informatie komen en over de rol van mantelzorgers.

 

Actueel:

In de met sloop bedreigde Tweebosbuurt wordt op verzoek van bewoners op basis van een groot aantal gesprekken met bewoners de sociale structuur in beeld gebracht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van dit onderzoek is ook dat kinderen een werkstuk hebben gemaakt over wat de sloop met hun doet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video waar op we voor TV Rijnmond vertellen over het belevingsonderzoek.

 

MARONED helpt met haar kennis en ervaring met (activerend) belecingsonderzoek organisaties door middel van training en begeleiding bij ontwikkelen van het vraaggericht en outreachend werken   

 

In opdracht van de gemeente Rotterdam is een toolkit ontwikkeld die door vrijwilligers en professionals gebruit kan worden bij de contactlegging en het ophalen van informatie onder tmoeilijk bereikbare groepen.

 

Projectontwikkeling

 

MARONED werkt al lange tijd aan een viertal thema’s. Opgedane kennis en ervaring wordt  gecombineerd met goed projectleiderschap. 

 

Het betreft:

Jeugs en jongeren

Opvoeding

Allochtone ouderen

Armoede

 

Het woord is aan Jou

In het kader van een door het ministerie van Binnenlandse Zaken geinitieerd project om in een vroeg stadium radicalisering en polarisatiue   te gaan is een aanpak ontwikkeld in de vorm van een cursus die aan verschillende leeftijdsgroepen is gegeven ( de oudste kinderen ava een BS, brugklassers, jongeren en jong volwassenen. De cursus iis zowel op school als onderdeel van het lesprogramma als in de vrije tijd van de kinderen en jongeren gegeven. Ook zijn ouders getraind om in de lijn van de aanpak in de thuissituatie begeleiding aan hun kind/puber te kunnen geven.

 

Er werd ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van een maatjesproject dat gericht was op het voorkomen van vroegtijdige schooluitval.

 

In het kader van het tegengaan van overlast van jongeren in een drukke winkelstraat in Rotterdam werd ambulant jongerenwerk aangestuurd en casemanagement geboden.

 

We waren enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Marokkaanse Ouderenbond, in Nederland, boden onderrsteuning bij draagvlakonderzoek, gaven training aan vrijwilligers en steunden de oprichting van het Rotterdamse platform. We leverden de projectleider voor de ontwikkeling van aanpak tegen ouderenmishandeling in Marokkaanse kring. 

 

In het centrum van Rotterdam werd voorlichting gegeven aan allochtone ouderen toen het welzijnsaanbod veranderde ( start van het werken met de vraagwijzer en sociale wijkteams en wisseling van de wacht van welzijnsaanbieders).

 

Actueel:

 

Na een in opdracht van ouderenorganisatie Spirit 55+ uitgevoerd belevingsonderzoek onder allochtione ouderen in de wijk het Oude Westen werd een bijdrage geleverd aan de organisatie van een werkconferentie over deze groep ouderen met specifieke vragen en behoeften, waarbij ook wordt ingegaan op de rol van hun mantelzorgers.

 

  

 


Download gratis het Belevingsonderzoek

Tweebosbuurt