Activiteiten


Belevingsonderzoek, hoe pakken we het aan?

 

In overleg met opdrachtgevers worden thema’s waarop bevraagd wordt en het beoogde bereik vastgesteld. Bevindingen worden in een goed leesbaar rapport aangeleverd, waarbij rekening wordt gehouden met de privacywetgeving

 

In de communicatie wordt rekening gehouden met culturele verschillen en wanneer nodig wordt in de eigen taal geinterviewd. We zijn present op plekken waar de doekgroep zich bevindt. Veelal wordt contact gelegd in de buitenruimte of in openbare gelegenheden. We zijn toegankelijk en vertrouwenwekkend en komen daarmee tot een groot bereik.

 

Een onderzoek kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel zijn van een activeringscampagne of aanleiding zijn voor een ( al dan niet door ons ontwikkeld) vervolproject.

 

Er zijn inmiddels circa 45 grote en kleine onderzoeken uitgevoerd.

 

Enkele voorbeelden:

 

In de 7 weken wijken van het gebied Feijenoord in Rotterdam werd met ruim 1100 jongerern gesproken over hun gebruik en waardering van het aanbod van het  jongerenwerk. 

 

In de wijk Bloemhof werd de veiligheidsbeleving van een groot aantal bewoners en ondernemers in kaart gebracht. We waren daarvoor gedurende een half jaar dagelijks met een team op straat in een periode waarin deze wijk te kampen had met veel overlast en criminaliteit. Waarbij de mogelijkheden van het anoniem melden onder de aandacht werd gebracht.  

 

Voor zorgverzekeraar Menzis spraken we met allochtone bewoners van een tweetal Haagse wijken over de communicatie en het aanbos van de verzekeraar. 

 

Recent uitgevoerd:

 

Een tweetal belevingsonderzoeken in de Rotterdamse wijk Middelland onder bewoners in de omgeving van het Joh. De Vouplein en in het Oostervantgebied waar aan herstructurering wordt gedacht. .

 

In het Oude Westen van Rotterdam spraken we in opdracht van ouderenorganisatie Spirit 55+ met allochtone ouderen over hoe zij wonen, aan informatie komen en over de rol van mantelzorgers.

 

Actueel:

 

In de met sloop bedreigde Tweebosbuurt wordt op verzoek van bewoners op basis van een groot aantal gesprekken met bewoners de sociale structuur in beeld gebracht.   

 

MARONED helpt met haat kennis en ervaring met (activerend) belecingsonderzoek organisaties door middel van training en begeleiding bij ontwikkelen van het vraaggericht en outreachend werken   

 

In opdracht van de gemeente Rotterdam is een toolkit ontwikkeld die door vrijwilligers en professionals gebruit kan worden bij de contactlegging en het ophalen van informatie onder tmoeilijk bereikbare groepen.

 

Projectontwikkeling:

 

MARONED werkt al lange tijd  aan vier thema’s. Opgedane kennis en ervaring wordt  gecombineerd met goed projectleiderschap. 

 

Het betreft:

* Jeugd en jongeren

* Opvoeding

* Allochtone ouderen

* Armoede

 

Enkele voorbeelden van projecten;

 

Het woord is Jou:

In het kader van een door het ministerie van Binnenlandse Zaken geinitieerd project om radicalisering en polarisatiue in een vroeg stadium tegen te gaan is een aanpak ontwikkeld die als cursus is toegepast onder verschillende leeftijdsgroepen ( oudeste kinderen BS, brugklassers, jongeren en jong volwassenen. De cursus iis zowel op school als onderdeel van het lesprogramma als in de vrije tijd van de kinderen en jongeren gegeven. Ook zijn ouders getraind om in de lijn van de aanpak in de thuissituatie begeleiding aan hun kind/puber te kunnen geven.

 

Er werd ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van een maatjesproject dat gericht was op het voorkomen van vroegtijdige schoolyuitval.

 

In het kader van het tegengaan van overlast van jongeren in een drukke winkelstraat in Rotterdam werd ambulant jongerenwerk aangestuurd en casemanagement geboden.

 

We waren enkele jaren betrokken bij de ontwikkeling van de Marokkaanse Ouderenbond, in Nederland, initieerden draagvlakonderzoek, gaven training aan vrijwilligers en steunden de oprichting van het Rotterdamse platform. We leverden de projectleider voor de ontwikkeling van aanpak tegen ouderenmishandeling in Marokkaanse kring. 

 

In het centrum van Rotterdam werd voorlichting gegeven aan allochtone ouderen toen het welzijnsaanbod veranderde ( oprichting vraagwijzer en sociale wijkteams en wisseling van de wacht van welzijnsaanbieders).

 

Actueel:

 

Na een, in opdracht van ouderenorganisatie Spirit 55+, uitgevoerd belevingsonderzoek onder allochtione ouderen in de wijk het Oude Westen in Rotterdam, wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van een werkconferentie over deze groep ouderen met specifieke vragen en behoeften, waarbij ook wordt ingegaan op de rol van hun mantelzorgers.

 


Download gratis het Belevingsonderzoek

Tweebosbuurt